Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

In dit dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik indien nodig, alleen na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

          *zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,

          *er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze          

           gegevens.

 

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Gegevens uit dit dossier kunnen erventueel voor de volgende doelen gebruikt worden: 

          *Om andere zorgeverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een             andere behandelaar. Hiervoor zal ik ook expliciete toestemming vragen.

          *Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

          *Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

          *Een klein deel van de gegevens uit een dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn               administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonlijke gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. 

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Cliënt heeft altijd de mogelijkheid om te vragen dit dossier te vernietigen. 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kan declareren bij de zorgverzekeraar.

*Naam adres en woonplaats

*Geboortedatum en BSN nummer

*De datum van behandeling

*Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “consult natuurgeneeskunde/kinesiologie

*De kosten van het consult

 

Rapportages of gevoelige informatie worden om dezelfde redenen niet via de mail aan derden verstuurd en ook niet aan cliënt zelf, tenzij daarvoor expliciet toestemming voor is gegeven.

 

Uiteraard worden bij het openen van mijn website ook cookies geplaatst.